اخبار سایت

تیم اسپیک - پلن یک

 • ظرفیت (اسلات): 16 نفر
 • امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank
 • ارائه server admin query در صورت نیاز
 • موقعیت سرور: ایران
 • ترافیک: نامحدود
 • قیمت : 10,000 تومان ماهانه

تیم اسپیک - پلن دو

 • ظرفیت (اسلات): 32 نفر
 • امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank
 • ارائه server admin query در صورت نیاز
 • موقعیت سرور: ایران
 • ترافیک : نامحدود
 • قیمت : 14000 هزار تومان ماهیانه

تیم اسپیک - پلن سه

 • ظرفیت (اسلات): 64 نفر
 • امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank
 • ارائه server admin query در صورت نیاز
 • موقعیت سرور: ایران
 • ترافیک : نامحدود
 • قیمت : 23,000 هزار تومان ماهیانه

تیم اسپیک - پلن چهار

 • ظرفیت (اسلات): 128 نفر
 • امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank
 • ارائه server admin query در صورت نیاز
 • موقعیت سرور: ایران
 • ترافیک : نامحدود
 • قیمت : 39,000 هزار تومان ماهیانه

تیم اسپیک - پلن پنج

 • ظرفیت (اسلات): 256 نفر
 • امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank
 • ارائه server admin query در صورت نیاز
 • موقعیت سرور: ایران
 • ترافیک : نامحدود
 • قیمت : 59,000 هزار تومان ماهیانه

تیم اسپیک - پلن شش

 • ظرفیت (اسلات): 512 نفر
 • امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank
 • ارائه server admin query در صورت نیاز
 • موقعیت سرور: ایران
 • ترافیک : نامحدود
 • قیمت : 76000 هزار تومان ماهیانه
http://www.20script.ir